تهران – خیابان پیروزی ، روبروی خیابان پنجم نیرو هوایی (روبروی مترو نیرو هوایی) ، مجتمع نسیم ، طبقه اول ، واحد 1

clinicbina@

تلفن تماس : ۷۷۴۶۸۴۱۸-۰۲۱

رضایت زناشویی در روابط زوجین

رضایت زناشویی در روابط زوجین

رضایت زناشویی در روابط زوجین یک جنبه ی بسی مهم هست و نقش مهمی در تندرستی سلیس- شناختی زوجین اجرا ميکند . تندرستی سلیس شناختی بانوان هم میتواند تحت‌تأثیر مؤلفه های مهمی مانند رضایت زناشویی و خشنودی جنسی قرار گیرد.

تعریف رضایت زناشویی:

انطباق رفتارهای زناشویی زوج ها با یکدیگر و وجود تفاهم و هم دلی و عشق بین آن هاست. به عبارت ديگر رضایت زناشویی، وجود یک رابطه دوستانه منطقی، تفاهم، درک یکدیگر و ارضای نیازهای مادی و معنوی زن و مرد است. رضایت زناشویی یک تجربه فردی در ازدواج هست که اشخاص آنرا باتوجه به ميزان شادی و خوشی در زندگی زناشویی محاسبه ميکنند ، این امر به توقعات، احتیاج ها و خواسته ها و تمایلات اشخاص در ازدواجشان بستگی دارد. رضایت زناشویی بر ميزان رضایت بین زوج ها اشاره ميکند ، که این امر به مفهوم ميزان رضایتی هست که زوجین در روابط خویش آنرا حس ميکنند .

مهمترین عامل در رضایت زناشویی

رابطه ی زناشویی در زندگی مثل هر رابطه ی دیگری دارای جنبه های مثبت و منفی میباشد . یکی از مهم ترين شاخصه های تعيين کننده موفقیت در ازدواج رضایت زناشویی هست. بنابراین پژوهش حاضر با هدف عرضه ی یک مدل عالی بر اساس رابطه ی متغیرهای مثلث عشق، تمایز یافتگی خویش، سبک زندگی معنوی و علاقه ی اجتماعي با رضایت زناشویی و میانجی گری الگوهای ارتباطی زوجین انجام گرفت.

این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود و جامعه آماری پژوهش بود. نمونه ای به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای به حجم ۶۰۳ نفر انتخاب شد وشرکت کنندگان به پرسشنامه های رضایت زناشویی انریچ، الگوهای ارتباطی، مثلث عشق، تمایز یافتگی خود، سبک زندگی معنوی و علاقه ی اجتماعي جواب دادند.

رضایت زناشویی در روابط زوجین

نتیجه نشان داد بین مثلث عشق، تمایز یافتگی خویش، سبک زندگی معنوی و علاقه ی اجتماعي با رضایت زناشویی والگوهای ارتباطی زوجین رابطه وجود دارد . نتایج برازش مدل پیشنهادی حاکی از آن بود که این مدل از برازش لازم براي پيش بيني رضایت زناشویی بهره مند بود. طبق نتیجه پژوهش حاضر میتوان گفت که ابعاد عشق، تمایز یافتگی خویش، علاقه اجتماعي و سبک زندگی معنوی زمانی باعث رضایت زناشویی می شوند که الگوی ارتباطی توقع- کناره‌گیري کم تر در بین زوجین باشد.

ارضای نیازهای فیزیولوژیکی( مسکن، خوراک، پوشاک)، معمولاً با پول امکان پذیر ميشود . آن چه پول میتواند بخرد، ارضا کننده نیازهای فیزیولوژیکی است، نه خود پول میتواند موجب ارضای نیازهای فیزیولوژیکی، ایمنی و حتی اجتماعي شود.

سخن آخر

همچنین ، باتوجه به نظریة مازلو میتوان گفت رضایت اشخاص در گرو تامين نیازهای مالی و مادی آن ها است. همچنین به تامين اقتصادی و کفایت اقتصادی بعنوان تعيين کنندة اصلی در رضایت زناشویی و طلاق می نگرند. زوج هایی که به دنبال طلاق هستند، مشکلات و شکایات مالی را قویاً بعنوان مسأله ای عمده طرح ميکنند .

پیام بگذارید

(0 دیدگاه)

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *