تهران – خیابان پیروزی ، روبروی خیابان پنجم نیرو هوایی (روبروی مترو نیرو هوایی) ، مجتمع نسیم ، طبقه اول ، واحد 1

clinicbina@

تلفن تماس : ۷۷۴۶۸۴۱۸-۰۲۱

تلاش برای رسيدن به كمال طلبی

تلاش برای رسيدن به كمال طلبی

تلاش برای رسيدن به كمال طلبی و مقابله با حقارت از طريق برتری طلبی، امری كاملاً غريزی است . برای فهم الگوی شخصيت درك مفاهيم « احساس حقارت » و «نقص های اوليه» ضروری می نمايد. يك سلسله نقص ها و ضعف ها از بدو تولد با انسان همراه است كه فرد به محض اين كه حقارت ناشی از اين ضعف و نقص ها را تجربه و حس می كند، با يك سلسله تلاش های پی درپی به سمت جبران و برتری طلبی گام برمی دارد.

تلاش برای رسيدن به كمال طلبی

ميل به موفقيت، مردم را به سوی برتری و فائق آمدن بر موانع پيشرفت می كشاند و ميل به برتری طلبی باعث توسعه و رشد جامعه انسانی می شود . توضيح اين نكته ضروری است كه « برتری طلبی » به معنای كسب برتری نسبت به ديگران نيست، بلكه به معنای كسب موقعيتی بهتر در زندگی و تلاش برای گذار از موقعيت ادراك شده سطح پايين به موقعيت ادراك شده سطح بالاست و به عبارتی ديگر عبور از احساس منفی به احساس مثبت است.

سبك زندگی و کمال طلبی

سبك زندگی به معنای جهت يابی اوليه و اصلی فرد نسبت به زندگی است و دربردارنده مضامين و موضوعاتی است كه هستی و كليت وجود فرد را مشخص مي كند. آدلر مترادف سبك زندگی را « نقشه زندگی » جهت حركت در زندگی- « نقشه راه زندگی » و « استراتژی زيستن » – تعريف كرده است. از ديدگاه آدلر، به وسيلة سبك يا نقشه زندگی ما به سوی هدفمان در زندگی (اهداف غايی) گام برمی داريم . از اين روست كه آدلر انسان را« بازيگر » ، « كارگردان » و« نويسنده » صحنه زندگی خودش تعريف ميكند.

رغبت و تعلّق اجتماعی

اين مفهوم كه شايد يكی از شاخص ترين مفاهيم در نظريه آدلر محسوب می شود، به نگرش های فر د نسبت به اجتماع اشاره دارد . از منظر آدلر تعلّق اجتماعی بدين معناست كه هر آدمی در فرايند تحول و رشد سالم، خود را جزيی از جامعه انسانی دانسته و در جهت آينده ای بهتر برای جامعةه جهانی تلاش كند . فرآيند اجتماعی شدن يا جامعه پذيری كه از دوران كودكی شروع می شود، به معنای يافتن جايگاهی اجتماعی و احساس تعلّق به جامعه و مشاركت فعال در آن است .

رغبت اجتماعی یعنی چه؟

رغبت اجتماعی يعنی با چشم ديگران ديدن، با گوش ديگران شنيدن و با قلب ديگران احساس كردن . رغبت اجتماعی معيار برخورداری فرد از سلامت روانی می داند، به اين معنا كه سلامت روانی هر كس در گرو آن است كه او تا چه اندازه می تواند با ديگران مشاركت داشته و به رفاه و آسايش ديگران علاقه و دلبستگی نشان دهد .

رغبت اجتماعی و کمال طلبی

آدلر معتقد است هم زمان با رشد و تحول رغبت اجتماعی از طريق آموزش فراگيری و تمرين و به كارگيری عملی مضامين اجتماعی انجام می گيرد و غالباً اين رغبت از طريق مشاركت در فعاليت های جمعی و احترام متقابل حضور خود را نشان می دهد. افرادی كه فاقد چنين رغبتی هستند كم كم منزوی شده و به حاشيه جامعه رانده می شوند. اينان كه خود را زخم خورده و قربانی اجتماعی می بينند، همواره در جست وجوی يافتن فرصتی برای انتقام گيری از جامعه و افراد آن خواهند بود . شكل اين انتقام گيری بسته به اين است كه فرد در آينده بزرگسالی خود چه مقام و يا موقعيتی را كسب كند.

مرکز مشاوره و خدمات روانشناسی در شرق تهران

پیام بگذارید

(0 دیدگاه)

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *