تهران – خیابان پیروزی ، روبروی خیابان پنجم نیرو هوایی (روبروی مترو نیرو هوایی) ، مجتمع نسیم ، طبقه اول ، واحد 1

clinicbina@

تلفن تماس : ۷۷۴۶۸۴۱۸-۰۲۱

تفاوتهای ناشی از زمینه خانوادگی

تفاوتهای ناشی از زمینه خانوادگی

آگاهی بيشتر از چگونگی تأثير شيوه های متفاوت بر گفتگو می تواند مسيری طولانی به سمت پيشگيری از سوء تفاهمات باشد . توصيه می شود كه در مورد تفاوتهای ناشی از زمینه خانوادگی بينديشيد و در مورد اثرتان بر شيوه گفتگو یتان با يكديگر صحبت كنيد.

تفاوتهای ناشی از زمینه خانوادگی

سيمين و سعيد از دو خانواده بسيار متفاوت آمده اند. اعضای خانواده سعيد هميشه بسيار بيان گر و پر احساس بودند ، آنها هيجانات شان را به شدت نشان می دادند و اين صرفاً شيوه آنها بود . خانواده سيمين بسيار تودار و درون گرا بودند، در نتيجه، صدای كمی بلندتر در خانواده او به معنای خشم زياد بود، در حالی كه در خانواده سعيد به سختی مورد توجه قرار می گرفت. بنابراين در بسياری  از مكالمه ها، سيمين شدت احساسات سعيد را زياد تخمين مي زد و سعيد شدت احساسات سيمين را كم برآورد می كرد.

به عنوان مثال:

سعيد: تعمير ماشين لباسشويی چقدر هزينه داشت؟
سيمين: حدود پنجاه هزار تومان.
سعيد: (با شدت و در حالی كه سرخ شده ) چی؟ چه طور تونستند اين قدر بگيرند، چه قدر گران!
سيمين: (با عصبانيت ) ازت می خوام كه بر سر من فرياد نزنی ! بارها گفته ام، هنگامی كه داد و فرياد می كنی، نمی تونم بهت گوش بدم.
سعيد: من سرت داد نمی زنم. نمی تونم باور كنم كه اين قدر گران شده!
سيمين: چرا نمی تونيم يك مكالمه آروم شبيه ديگران داشته باشيم؟ خواهر و برادرهای من هرگز سر هم داد نزده اند.
سعيد: اصلاً اونا در مورد چيزی با هم صحبت می كنند؟ نه ! ببين، پنجاه هزار تومان خيليه، اين چيزيه كه من از اون متعجبم!
سيمين: دفعه بعد خودت خونه باش. من از فرياد زدن سر اين چيزها خسته شده ام.
سعيد: عزيزم، من كه از تو ناراحت نيستم . من از اونا ناراحتم . خودت می دونی، آدم داغی هستم، اما سعی نكردم بهت بگم كه اشتباه كردی.
سيمين: (آرام شده) خوب، به نظر می رسه اين طوری باشه.
سعيد: من از دست تو عصبی نيستم . اجازه بده يك تلفن بهشون بكنم . شماره ش چند بود؟

 نتیجه

سيمين و سعيد به دليل شيوه های مختلف، دچار سوء تفاهم شدند. همان طور كه در مثال آمد، مكالمه به مسير اصلی اش برگشت، زيرا يكی از همسران درك كرد كه يك فيلتر منحرف كننده وجود دارد و عملی تصحيح كننده انجام داد . در اين جا سعيد تصريح كرد كه منظورش فرياد زدن بر سر سيمين و مقصر دانستن او نبوده است. بنا براین سعی کنید قبل از ازدواج به تفاوتهای ناشی از زمینه خانوادگی توجه کنیدو یا در این زمینه آگاهی کامل کسب کنید تا دچار مشکلات بعدی در زندگی نشوید.

پیام بگذارید

(0 دیدگاه)

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *