تهران – خیابان پیروزی ، روبروی خیابان پنجم نیرو هوایی (روبروی مترو نیرو هوایی) ، مجتمع نسیم ، طبقه اول ، واحد 1

تلفن تماس : ۷۷۴۶۸۴۱۸-۰۲۱

خودشناسی پایه هر گونه ارتباطی

خودشناسی پایه هر گونه ارتباطی

به چه میزان از استعدادها و توانایی های خود آگاهی دارید؟ چه محدودیت ها و نقاط ضعفی را در خودتان می شناسید؟ چه چیزهایی، چه افرادی و یا چه موقعیت هایی منجر به بروز عصبانیت
در شما می شوند؟ چه ویژگی هایی را در طرف مقابل تان نمی توانید تحمل کنید؟ تاکنون دیگران چه ایراداتی به شما گرفته اند؟ توانایی پاسخگویی به این سؤالات، خودشناسی شما را تقویت
می کند. خودشناسی پایه هر گونه ارتباطی است ؛ چرا که شما یکی از طرفین هر رابطه ای هستید که با دیگری برقرار می کنید. بیشتر بخوانید “خودشناسی پایه هر گونه ارتباطی”