تهران – خیابان پیروزی ، روبروی خیابان پنجم نیرو هوایی (روبروی مترو نیرو هوایی) ، مجتمع نسیم ، طبقه اول ، واحد 1

تلفن تماس : ۷۷۴۶۸۴۱۸-۰۲۱

ثبات و پایدارسازي خانواده

ثبات و پایدارسازی خانواده

مطالعه پیرامون ثبات و پایدارسازی خانواده در مقایسه بـا دیگـر موضـوعات شـاخۀ علـوم انسانی از اهمیت خاصی برخوردار است. ماهیت میان رشته ای مطالعات در حوزه هایی نظیـر خانواده محقق را وا میدارد تا در قلمرو دانش علوم انسانی از حوزه هـای گونـاگون علمـی بهره گیرد. خانواده امری میان رشته ای است و نزد جامعه شناسان، روانشناسان، مردم شناسان، اقتصاددانان، سیاستمداران، جمعیت شناسان و بسیاری دیگر از اصحاب علوم اجتمـاعی در دنیا مطرح است. بیشتر بخوانید “ثبات و پایدارسازی خانواده”